<< September October 2019 November >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10.
09:00 $5 pp Courts by skill level In0 Out1
10:30 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out1
 
09:00 $5 pp - Courts by skill level In4 Out1
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In0 Out1
08:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out1
 
15:00 $5 pp Open Play In2 Out1
     
10:45 #5 pp - Courts by skill level In0 Out1
09:45 $5 pp - Courts by skill level In0 Out1
             
7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10.
09:00 $5 pp Courts by skill level In0 Out0
10:30 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In11 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In1 Out4
18:00 $5 pp Court In5 Out3
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In14 Out5
08:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
 
15:00 $5 pp Open Play In2 Out2
   
18:00 $5 pp In7 Out0
10:45 #5 pp - Courts by skill level In0 Out3
09:45 $5 pp - Courts by skill level In0 Out1
             
14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10.
09:00 $5 pp Courts by skill level In12 Out3
10:30 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out1
09:00 $5 pp - Courts by skill level In7 Out4
09:00 $5 pp - Courts by skill level In5 Out2
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In1 Out1
08:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
 
15:00 $5 pp Open Play In0 Out4
   
18:00 $5 pp Court In0 Out2
10:45 #5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:45 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
       
18:00 $5 pp In6 Out1
   
21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10.
09:00 $5 pp Courts by skill level In0 Out0
10:30 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In0 Out0
08:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
 
15:00 $5 pp Open Play In0 Out0
   
18:00 $5 pp Court In0 Out1
10:45 #5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:45 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
       
18:00 $5 pp In0 Out0
   
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
09:00 $5 pp Courts by skill level In0 Out0
10:30 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In0 Out0
08:00 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
 
15:00 $5 pp Open Play In0 Out0
   
18:00 $5 pp Court In0 Out0
10:45 #5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:45 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
       
18:00 $5 pp In0 Out1