<< January February 2020 March >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2.
08:30 $5 pp Courts by skill level In11 Out12
10:30 $5 pp - Courts by skill level In3 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In10 Out5
10:15 $5 pp - Courts by skill level In0 Out2
08:30 $5 pp - Courts by skill level In20 Out6
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In21 Out11
08:00 $5 pp - Courts by skill level In13 Out8
15:30 $5 pp - courts by skill level In1 Out1
15:00 $5 pp Open Play In18 Out10
18:00 $5 pp In21 Out6
 
18:00 $5 pp Court In14 Out3
10:45 #5 pp - Courts by skill level In20 Out11
09:45 $5 pp - Courts by skill level In20 Out8
       
18:00 $5 pp In5 Out6
   
3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2.
08:30 $5 pp Courts by skill level In16 Out7
10:30 $5 pp - Courts by skill level In2 Out3
09:00 $5 pp - Courts by skill level In16 Out6
10:15 $5 pp - Courts by skill level In2 Out0
08:30 $5 pp - Courts by skill level In21 Out7
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In20 Out9
08:00 $5 pp - Courts by skill level In13 Out7
15:30 $5 pp - courts by skill level In5 Out4
15:00 $5 pp Open Play In21 Out5
18:00 $5 pp In21 Out6
 
18:00 $5 pp Court In11 Out7
10:45 #5 pp - Courts by skill level In18 Out15
09:45 $5 pp - Courts by skill level In21 Out10
       
18:00 $5 pp In6 Out5
15:00 Battle of the Borders In28 Out7
 
10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2.
08:30 $5 pp Courts by skill level In15 Out4
10:30 $5 pp - Courts by skill level In7 Out4
09:00 $5 pp - Courts by skill level In20 Out3
10:15 $5 pp - Courts by skill level In0 Out7
08:30 $5 pp - Courts by skill level In21 Out8
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In21 Out9
08:00 $5 pp - Courts by skill level In9 Out7
15:30 $5 pp - courts by skill level In2 Out2
15:00 $5 pp Open Play In21 Out7
18:00 $5 pp In19 Out9
 
18:00 $5 pp Court In8 Out6
10:45 #5 pp - Courts by skill level In21 Out15
09:45 $5 pp - Courts by skill level In21 Out13
       
18:00 $5 pp In5 Out5
   
17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2.
08:30 $5 pp Courts by skill level In21 Out8
10:30 $5 pp - Courts by skill level In12 Out4
09:00 $5 pp - Courts by skill level In21 Out2
10:15 $5 pp - Courts by skill level In8 Out8
08:30 $5 pp - Courts by skill level In21 Out5
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In21 Out9
08:00 $5 pp - Courts by skill level In15 Out4
15:30 $5 pp - courts by skill level In9 Out2
15:00 $5 pp Open Play In20 Out8
18:00 $5 pp In19 Out14
 
18:00 $5 pp Court In7 Out7
10:45 #5 pp - Courts by skill level In20 Out12
09:45 $5 pp - Courts by skill level In18 Out12
       
18:00 $5 pp In8 Out1
   
24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 29.2. 1.3.
08:30 $5 pp Courts by skill level In21 Out1
10:30 $5 pp - Courts by skill level In5 Out1
09:00 $5 pp - Courts by skill level In9 Out2
10:15 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
08:30 $5 pp - Courts by skill level In21 Out2
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In21 Out3
08:00 $5 pp - Courts by skill level In10 Out0
15:30 $5 pp - courts by skill level In3 Out0
15:00 $5 pp Open Play In21 Out1
18:00 $5 pp In21 Out0
 
18:00 $5 pp Court In5 Out0
10:45 #5 pp - Courts by skill level In21 Out1
09:45 $5 pp - Courts by skill level In21 Out3
       
18:00 $5 pp In7 Out0